深圳市广瑞新材料有限公司
Shenzhen new materials co., LTD

Product navigation
Company profile

      Shēnzhèn shì guǎng ruì xīn cáiliào yǒuxiàn gōngsī wèiyú guǎngdōng shēnzhèn shì yījiā zhuānyè cóngshì jìshù yánfā, shēngchǎn, xiāoshòu, fúwù yú yītǐ de duōyuán huà gāoxīn jìshù qǐyè zhǔ yíng chǎnpǐn: Nài gāowēn jīnshǔ xiàn, gāowēn jīnshǔ shā xiàn, nài gāowēn jīnshǔ tào guǎn, nài gāowēn jīnshǔ jī zhīdài, gāowēn jīnshǔ xiānwéi dài, nài gāowēn jīnshǔ shéng, gāowēn jīnshǔ bù, gāowēn jīnshǔ mó bù, bùxiùgāng bāo jiāo fā rèxiàn, bùxiùgāng xiānwéi xiàn, shā xiàn, niǎn xiàn,100%chún jīnshǔ shā xiàn, tiě gè lǚ xiānwéi, bùxiùgāng hùn fǎng shā, dǎodiàn hùn fǎng shā děng píngbì cáiliào yǐjí bùxiùgāng jīnshǔ xiānwéi xìliè chǎnpǐn guīgé.
    Gōngsī yīguàn jiānchí “zhìliàng dì yī, zhuānyè chuàngxīn, yònghù zhìshàng, tiēxīn fúwù, xìnshǒu hétóng'' de zōngzhǐ', píngjièzhe gāo zhìliàng pǐnzhí cáiliào, liánghǎo de xìnyù, yōuzhì de fúwù, dédàole zhìxù, jiànkāng, kuàisù de fǎ zhǎn yǐjí kèhù de rènkě.
Gōngsī chǎnpǐn guǎngfàn yòng yú bōlí jiāgōng, fáng jìngdiàn, huàxiān guòlǜ, réntǐ fánghù, qìchē wěiqì guòlǜ, róuxìng dīyā diàn cáiliào, fùhé cáiliào, xìnxī ānquán děng hángyè fāngmiàn. Mùqián gōngsī de yèwù fànwéi yǐ biànjí quán zhōngguó (táiwān) yǐjí ōuzhōu, měiguó, rìběn, hánguó děng guójiā hé dìqū.